Fel aelod o Gynllun Cynorthwyo Gwaed Heintiedig Cymru, mae gennych chi eich Ymgynghorydd Hawliau Lles eich hun sydd wedi ei hyfforddi’n arbennig, a fydd yn gallu’ch cynorthwyo gyda nifer o faterion. Mae’r holl wybodaeth yr ydym ni’n ei darparu i aelodau o’r cynllun yn rhad ac am ddim, cyfrinachol a diduedd. Gallwch chi siarad â’ch ymgynghorydd hawliau lles trwy gysylltu â ni yma.

Nod y gwasanaeth, sydd ond ar gael i’w aelodau, yw darparu cymorth a chyngor ymarferol ichi. Mae hyn yn cynnwys ymholiadau am arian, megis:

 

Dod o hyd i Grantiau

Yn dibynnu ar eich anghenion unigol a'ch amgylchiadau personol, mae yna nifer o grantiau ac ymddiriedolaethau allanol y gallwch chi wneud cais amdanynt. Ymhlith y ceisiadau mae gofal seibiant, nwyddau gwyn, gwelliannau ynni gwyrdd, addysg a hyfforddiant.

Apeliadau Budd-daliadau ac Ailystyried

Os ydych chi'n anhapus â phenderfyniad am eich budd-daliadau, efallai y gallwch ofyn am adolygiad. Gelwir hyn yn ailystyriaeth orfodol. Rhaid i chi wneud hyn cyn pen mis o ddyddiad y penderfyniad. Os ydych chi'n anhapus gyda'r adolygiad, gallwch wedyn apelio.

Atgyfeiriadau at ymgynghorwyr dyled cyfrinachol a diduedd

Pan ydych chi'n cael trafferth gyda dyled, gall fod yn anodd iawn gwybod beth i'w wneud neu ble i fynd am help. Gall eich cynghorydd WIBSS eich tywys tuag at gyngor dyled proffesiynol a llofnodi'r help mwyaf addas sydd ar gael