Diweddariad – 20 Mai 2024

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru wedi datblygu Cwestiynau Cyffredin cynhwysfawr ar eu gwefan i’ch cefnogi os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am faterion mewn perthynas â’r Ymchwiliad Gwaed Heintiedig.Gallwch ddarllen mwy am y broses o roi gwaed, y profion a wneir a thrallwysiad gwaed trwy fynd i’r dudalen hon. Bydd yn cael ei ddiweddaru’n rheolaidd gyda’r wybodaeth a’r gefnogaeth ddiweddaraf.

 

Awdurdod Iawndal Gwaed Heintiedig (AIGH)

https://www.gov.uk/government/organisations/infected-blood-compensation-authority

 

Ymchwiliad Gwaed Heintiedig

Cyhoeddwyd Adroddiad Terfynol yr Ymchwiliad i Waed Heintiedig ar 20 Mai 2024. Mae’r adroddiad llawn ar gael ar-lein.

Diwrnod Cyhoeddi | Ymchwiliad Gwaed Heintiedig

 

Diweddariad gan Lywodraeth y DU – Ar 17 Ebrill

Mae Llywodraeth y DU yn gweithio tuag at gyflwyno cyfraith newydd i sefydlu’r Cynllun Iawndal Gwaed Heintiedig. Ni fydd hyn yn cael effaith ar unwaith ar eich taliadau cymorth.

Ar 17 Ebrill, cyflwynodd Llywodraeth y DU welliant i’r Bil Dioddefwyr a Charcharorion sy’n gosod dyletswydd ar Lywodraeth y DU i sefydlu Cynllun Iawndal Gwaed Heintiedig ar gyfer y DU gyfan ac yn sefydlu corff hyd braich newydd, o’r enw Awdurdod Iawndal Gwaed Heintiedig, i’w gyflwyno pan ddaw’r Bil yn gyfraith. Mae hwn yn gam arwyddocaol tuag at roi iawndal i ddioddefwyr gwaed heintiedig, gyda’r bwriad o gyflymu’r gwaith o weithredu ymateb y Llywodraeth i’r Ymchwiliad i Waed Heintiedig.

O fewn y gwelliant hwnnw, mae pwerau i Lywodraeth y DU drosglwyddo’r Cynlluniau Cymorth Gwaed Heintiedig ledled y DU i’r Awdurdod Iawndal Gwaed Heintiedig os dymunant yn ddiweddarach. Mae hyn yn darparu opsiynau i wneud y defnydd gorau o’r wybodaeth, profiad ac arbenigedd hanfodol y mae’r cynlluniau cymorth presennol wedi’u meithrin dros y blynyddoedd er budd buddiolwyr. Yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon, dim ond gyda chydsyniad yr awdurdod datganoledig perthnasol y gellir gwneud trosglwyddiadau.

Gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd manylion iawndal yn y dyfodol ac unrhyw newidiadau i sut y telir eich cymorth ariannol yn cael eu cyfleu’n glir i chi ymlaen llaw.

Nid oes gennym ragor o wybodaeth ar hyn o bryd.

 

Eglurhad ar y goblygiadau o ran treth yn sgil y llog a enillir ar fuddsoddi taliadau, a’r camau sydd angen eu cymryd

Er 1988, mae llywodraethau olynol wedi sefydlu cynlluniau amrywiol i ddarparu cymorth ariannol i unigolion sydd wedi’u heintio â Hepatitis C, HIV neu’r ddau trwy driniaeth GIG â chynhyrchion gwaed halogedig. Y sefyllfa hirsefydlog fu y dylai taliadau ex gratia o’r fath gael eu heithrio rhag treth.

Yn dilyn cyflwyno cynlluniau newydd, cyflwynwyd deddfwriaeth yn 2017 i sicrhau bod taliadau cyfnodol i fuddiolwyr o’r cynlluniau hynny yn cael eu heithrio rhag treth incwm, yn yr un modd â thaliadau cyfnodol o gynlluniau presennol.

Mae’r eithriad yn ymestyn i’r taliadau cyfnodol neu flwydd-daliadau mewn perthynas â’r iawndal yn unig. Nid yw unrhyw elw o fuddsoddi’r symiau hynny wedi’i eithrio. Unwaith y bydd unrhyw arian a dderbynnir o iawndal wedi’i fuddsoddi bydd unrhyw log a dderbynnir ar y buddsoddiad hwnnw yn drethadwy yn y ffordd arferol a dylid ei ddatgan ar ffurflenni treth a hunanasesiadau. Dylid ceisio cyngor ariannol annibynnol fel y nodwyd yn flaenorol.

 

Diweddariad ar yr Ymchwiliad i Waed Heintiedig

Mae cyhoeddiad arfaethedig Adroddiad Terfynol yr Ymchwiliad i Waed Heintiedig wedi’i ohirio tan fis Mawrth 2024. Mae’r datganiad llawn ar gael ar-lein.

Stori newyddion Cyhoeddi Adroddiad yr Ymchwiliad

Cynllun Cefnogi Gwaed Heintiedig Cymru

Nod Cynllun Cynorthwyo Gwaed Heintiedig Cymru (WIBSS) a sefydlwyd ym mis Hydref 2017, yw darparu cymorth i bobl sydd wedi cael eu heintio gyda Hepatitis C ac/neu HIV yn dilyn triniaeth gyda gwaed, cynhyrchion gwaed neu feinwe yng Nghymru.

Mae WIBSS wedi cymryd drosodd o gynlluniau blaenorol y DU (Ymddiriedolaeth Eileen, Ymddiriedolaeth Macfarlane, MFET Cyf, Cronfa Skipton a Sefydliad Caxton) gyda’r nod o ddarparu gwasanaeth taliadau ariannol syml, Gwasanaeth Cyngor ar Les a gwasanaeth Seicoleg a Lles i fuddiolwyr yng Nghymru a’u teuluoedd.

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu Cyfarwyddiadau a Rheoliadau y mae WIBSS yn eu dilyn, gellir dod o hyd i’r holl ddiwygiadau Cyfarwyddiadau a Rheoliadau yma.

Mae Llywodraeth Cymru wedi hysbysu Cynllun Cynorthwyo Gwaed Heintiedig Cymru (WIBSS) am y cyfraddau diwygiedig ar gyfer 2024-2025.  Bydd y gyfradd hon yn berthnasol o 1 Ebrill 2024.  I weld y cyfraddau diwygiedig, cliciwch yma.

 

Cliciwch ar y ddolen i gael mynediad i’r Adroddiad Arolwg Boddhad Cwsmeriaid cyfredol ar gyfer WIBSS.

ASTUDIAETH IAWNDAL GWAED HEINTIEDIG DATGANIAD PROSES

ASTUDIAETH IAWNDAL GWAED HEINTIEDIG

 

Y Diweddaraf ar Gydraddoldeb Ariannol

Ar 25 Mawrth, cyhoeddodd y Llywodraeth newidiadau i Gynllun Cynorthwyo Gwaed Heintiedig Cymru. Mae’r newidiadau a gyhoeddwyd yn dileu rhai o’r gwahaniaethau rhwng y Cynlluniau Cynorthwyo Gwaed Heintiedig ledled y DU.

Diweddariad Cydraddoldeb Cynllun Cynorthwyo Gwaed Heintiedig Cymru (WIBSS) 19 AWST 2021

Ar ôl derbyn y Cyfarwyddiadau Diwygiedig gan Lywodraeth Cymru, a ddaeth i rym ddydd Llun 16 Awst, mae WIBSS bellach wedi gweithredu’r cyfraddau diwygiedig a gyhoeddwyd yn y Cytundeb Cydraddoldeb ar 25 Mawrth. Mae hyn yn cynnwys taliadau ôl-ddyddiedig a ddylai fod yn eich cyfrif banc erbyn dydd Llun 23 Awst.  Os nad ydych wedi ei dderbyn erbyn diwedd dydd Llun, rhowch wybod i ni.

Mae dolen i’r Cyfarwyddiadau diwygiedig yma – Cyfarwyddiadau Cynllun Gwaed Heintiedig Cymru (Diwygio) 2021 | LLYW.CYMRU