Cynllun Cefnogi Gwaed Heintiedig Cymru

Sefydlwyd y Cynllun ym mis Hydref 2017. Nod y Cynllun yw darparu cymorth i bobl sydd wedi cael haentiad Hepatitis C a / neu HIV yn dilyn triniaeth gyda gwaed, cynhyrchion gwaed neu feinwe’r GIG.

Gan gymryd drosodd o gynlluniau presennol y DU (Ymddiriedolaeth Eileen, Ymddiriedolaeth Mcfarlane, MFET Cyf, Cronfa Skipton a Sefydliad Caxton), nod Cynllun Cefnogi Gwaed Heintiedig Cymru yw darparu gwasanaeth talu ariannol syml a chefnogaeth bersonol i fuddiolwyr Cymru.

 

Diweddariad Cydraddoldeb – 25 Mawrth 2021

Gweler y cyhoeddiad ynghylch cydraddoldeb ariannol a wnaed heddiw – Datganiad Ysgrifenedig: Gwaed Heintiedig: Y diweddaraf ar gydraddoldeb ariannol (25 Mawrth 2021) | LLYW.CYMRU

 

CYFARWYDDYD AR COVID-19 GAN LYWODRAETH CYMRU I’R RHAI SYDD AR GYNLLUN CYNORTHWYO GWAED HEINTIEDIG CYMRU (WIBSS):

Y rhai sydd â risg uchel: unrhyw un sydd â thrawsblaniad afu neu unrhyw drawsblaniad arall, oherwydd y feddyginiaeth wrthimiwnedd y byddant yn ei chymryd.  Cysylltir â’r grŵp hwn i roi cyngor iddynt, ond fe’u hanogir yn gryf i hunanynysu.

Y rhai sydd â risg uwch (ond nad ydynt yn y categori risg uchel):

  • Unrhyw un sydd â hepatitis C (HCV) nad yw wedi profi ymateb firaol parhaus (SVR)
  • Unrhyw un sydd wedi profi SVR yn dilyn triniaeth, ond sydd â sirosis yr afu
  • Unrhyw un sydd â hepatitis B
  • Unrhyw un sy’n HIV positif gyda chyfrif CD4 llai na 350/mm3
  • Unrhyw un sydd â ffactorau risg eraill, megis bod dros 70 oed neu’n feichiog neu sy’n cael cynnig y pigiad ffliw blynyddol am unrhyw reswm arall

I’r rhai sydd wedi’u cyd-heintio â hepatitis C a HIV, dylent ganolbwyntio ar y cyngor HIV uchod. 

Nid oes angen i neb yn unrhyw un o’r categorïau hyn hunanynysu yn llwyr (er yn amlwg gallant wneud hynny os ydynt yn teimlo’n fwy cyfforddus yn gwneud hynny), ond dylent ddilyn gwybodaeth/cyngor y Llywodraeth a’r GIG yn ofalus ar gadw pellter cymdeithasol i leihau eu risg o gael yr haint.

Y rhai nad ydynt yn unrhyw un o’r categorïau hyn:

  • Unrhyw un oedd â HCV, ond sydd wedi profi SVR ac nad oes ganddo/ganddi sirosis
  • Unrhyw un sydd â HIV, ond sydd â chyfrif CD4>350/mm3 a llwyth firaol anghanfyddadwy

Dylai pobl yn y categorïau hyn ddilyn y cyngor iechyd cyhoeddus cyffredinol ar leihau risg, ond nid ydynt mewn perygl penodol os byddant yn dal covid-19.  Y cyngor a roddir gan arbenigwyr HCV yw nad yw’n hysbys bod triniaeth flaenorol (fel interfferon) yn effeithio ar risg pobl o covid-19.

 

Gallai darpariaeth gwasanaeth Cynllun Cynorthwyo Gwaed Heintiedig Cymru (WIBSS) gael ei heffeithio gan y Coronafeirws. Yn amlwg, byddwn yn ymdrechu i sicrhau bod taliadau arferol yn cael eu gwneud i chi o hyd. Mae cyngor a chymorth yn dal i fod ar gael ac mae unrhyw ymyrraeth yn cael ei lleihau gymaint â phosibl. Byddwch yn amyneddgar â ni yn ystod yr amgylchiadau anarferol hyn.

Yn ystod y pandemig presennol, rydym yn cydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru, ac mae nifer o’n staff yn gweithio o adref. Os na chaiff eich galwad ei hateb ar unwaith, gadewch neges gyda’ch enw a rhif cyswllt, a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib.

 

Gallwch gysylltu â Rheolwr WIBSS Mary Swiffen Walker hefyd ar 07970 601561 yn ystod oriau swyddfa.

Am gyngor ac arweiniad ynghylch y feirws, cliciwch ar y dolenni isod –

https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/

https://www.gov.uk/government/topical-events/coronavirus-covid-19-uk-government-response

Coronavirus (COVID-19) | Topic | GOV.WALES

https://www.bhiva.org/SARS-CoV-2-vaccine-advice-for-adults-living-with-HIV-plain-english-

https://britishlivertrust.org.uk/update-for-people-with-liver-disease-on-the-covid-19-

https://phw.nhs.wales/topics/immunisation-and-vaccines/covid-19-vaccination-information/

 

Am wybodaeth am yr Ymchwiliad i Waed Heintiedig, cliciwch ar y ddolen isod –

https://www.infectedbloodinquiry.org.uk/