Cyhoeddwyd 2il Adroddiad Interim yr Ymchwiliad i Waed Heintiedig ar 5 Ebrill 2023.  Gweler y ddolen isod.

 

Second Interim Report published | Infected Blood Inquiry

Mae Llywodraeth Cymru wedi croesawu adroddiad interim yr ymchwiliad a bydd yn ei ystyried yn ofalus.  Bydd yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth y DU a’r gweinyddiaethau datganoledig eraill i fwrw ymlaen â’r gwaith o ddatblygu cynllun iawndal.

Bydd Cynllun Cymorth Gwaed Heintiedig Cymru yn parhau i ddarparu taliadau rheolaidd a chymorth i bobl sydd wedi’u heintio â HIV neu Hepatitis C a’u teuluoedd.

 

TEITL

Cyflwyno taliadau plant o dan Gynllun Cymorth Gwaed Heintiedig Cymru
DYDDIAD 06 Rhagfyr 2022
GAN Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Rwy’n falch o roi gwybod i’r aelodau am gymorth ychwanegol i bobl sydd wedi’u heintio â Hepatitis C a/neu HIV drwy waed neu gynhyrchion gwaed halogedig. Mae’r effaith sylweddol ar eu bywydau, a’u teuluoedd, wedi cael ei thrafod yn helaeth yn y Senedd.

Rwyf wedi cytuno i gyflwyno “taliad plentyn” sy’n adeiladu ar y cyn-taliadau ex-gratia a wneir ar hyn o bryd o dan Gynllun Cymorth Gwaed Heintiedig Cymru (WIBSS) ar ein rhan. Bydd y taliad hwn yn cael ei dalu’n flynyddol, o fis Ionawr 2023, ar y gyfradd o £3,000 ar gyfer plentyn cyntaf a £1,200 am yr ail a phob plentyn dilynol.

Bwriedir y taliad ar gyfer gofal a chymorth plentyn/plant, sydd naill ai’n blentyn biolegol neu’n rhan o aelwyd buddiolwr heintiedig - gall hyn fod yn blentyn/plant mabwysiedig neu blentyn/plant partner buddiolwr heintiedig y maent yn byw gydag ef. Gall y taliad gael ei hawlio gan y buddiolwr heintiedig, buddiolwr mewn profedigaeth neu brif ddarparwr gofal plentyn/plant buddiolwr heintiedig (hynny yw rhywun nad yw’n fuddiolwr ond sy’n gyfrifol am gymorth plentyn/plant buddiolwr heintiedig y maent yn gofalu amdano).

Bydd y taliad yn parhau nes y bydd argymhellion yr Ymchwiliad i Waed Heintiedig yn hysbys, ac wedi’u hystyried gan bedair adran iechyd y DU.

Bydd WIBSS yn ysgrifennu at yr holl fuddiolwyr gyda manylion y meini prawf cymhwysedd a’r broses ymgeisio.

Cynllun Cefnogi Gwaed Heintiedig Cymru

Nod Cynllun Cynorthwyo Gwaed Heintiedig Cymru (WIBSS) a sefydlwyd ym mis Hydref 2017, yw darparu cymorth i bobl sydd wedi cael eu heintio gyda Hepatitis C ac/neu HIV yn dilyn triniaeth gyda gwaed, cynhyrchion gwaed neu feinwe yng Nghymru.

Mae WIBSS wedi cymryd drosodd o gynlluniau blaenorol y DU (Ymddiriedolaeth Eileen, Ymddiriedolaeth Macfarlane, MFET Cyf, Cronfa Skipton a Sefydliad Caxton) gyda’r nod o ddarparu gwasanaeth taliadau ariannol syml, Gwasanaeth Cyngor ar Les a gwasanaeth Seicoleg a Lles i fuddiolwyr yng Nghymru a’u teuluoedd.

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu Cyfarwyddiadau a Rheoliadau y mae WIBSS yn eu dilyn, gellir dod o hyd i’r holl ddiwygiadau Cyfarwyddiadau a Rheoliadau yma.

Mae Llywodraeth Cymru wedi hysbysu Cynllun Cynorthwyo Gwaed Heintiedig Cymru (WIBSS) am y cyfraddau diwygiedig ar gyfer 2022-2023.  Bydd y gyfradd hon yn berthnasol o 1 Ebrill 2022.  I weld y cyfraddau diwygiedig, cliciwch yma.

Mae’r Gweinidog Iechyd yn parhau i fod yn ymrwymedig i fynd i’r afael â’r gwahaniaethau sy’n weddill ar draws y cynlluniau.  Mae hi felly wedi cytuno i gyflwyno’r Taliad Tanwydd Gaeaf (£544 ar hyn o bryd) i’r rhai ar ein cynllun sy’n briod/partner mewn profedigaeth.   Bydd y taliad hwn yn cael ei wneud cyn diwedd y flwyddyn ariannol hon (31 Mawrth 2022).  Yn y dyfodol, bydd yn cael ei dalu ym mis Hydref.

 

Cliciwch ar y ddolen i gael mynediad i’r Adroddiad Arolwg Boddhad Cwsmeriaid cyfredol ar gyfer WIBSS.

ASTUDIAETH IAWNDAL GWAED HEINTIEDIG DATGANIAD PROSES

ASTUDIAETH IAWNDAL GWAED HEINTIEDIG

 

Y Diweddaraf ar Gydraddoldeb Ariannol

Ar 25 Mawrth, cyhoeddodd y Llywodraeth newidiadau i Gynllun Cynorthwyo Gwaed Heintiedig Cymru. Mae’r newidiadau a gyhoeddwyd yn dileu rhai o’r gwahaniaethau rhwng y Cynlluniau Cynorthwyo Gwaed Heintiedig ledled y DU.

Diweddariad Cydraddoldeb Cynllun Cynorthwyo Gwaed Heintiedig Cymru (WIBSS) 19 AWST 2021

Ar ôl derbyn y Cyfarwyddiadau Diwygiedig gan Lywodraeth Cymru, a ddaeth i rym ddydd Llun 16 Awst, mae WIBSS bellach wedi gweithredu’r cyfraddau diwygiedig a gyhoeddwyd yn y Cytundeb Cydraddoldeb ar 25 Mawrth. Mae hyn yn cynnwys taliadau ôl-ddyddiedig a ddylai fod yn eich cyfrif banc erbyn dydd Llun 23 Awst.  Os nad ydych wedi ei dderbyn erbyn diwedd dydd Llun, rhowch wybod i ni.

Mae dolen i’r Cyfarwyddiadau diwygiedig yma – Cyfarwyddiadau Cynllun Gwaed Heintiedig Cymru (Diwygio) 2021 | LLYW.CYMRU

 

Am wybodaeth am yr Ymchwiliad i Waed Heintiedig, cliciwch ar y ddolen isod –

https://www.infectedbloodinquiry.org.uk/

 

COVID-19

Gallai’r gwasanaethau sydd yn cael eu darparu gan WIBSS gael eu heffeithio gan Coronafeirws. Byddwn yn amlwg yn gwneud ein gorau glas i sicrhau bod taliadau rheolaidd yn parhau i gael eu talu i chi; ein bod yn darparu cyngor a chymorth o hyd; a bod y gwsanaeth yn cael ei darfu cyn lleied â phosibl.  Gofynnwn yn garedig i chi fod yn amyneddgar yn ystod yr amgylchiadau eithriadol hyn.

Yn ystod y pandemig presennol, rydym yn cydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru ac mae nifer o’n staff yn gweithio o gartref. Os na fydd eich galwad yn cael ei hateb ar unwaith, gadewch neges gyda’ch enw a’ch rhif cyswllt, a byddwn yn cysylltu â chi’n brydlon.

Gallwch gysylltu â Rheolwr WIBSS hefyd, sef Mary Swiffen-Walker ar 07970 601561 yn ystod oriau swyddfa.

I gael cyngor a chanllawiau ar y feirws, cliciwch ar y dolenni isod –

https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/

https://www.gov.uk/government/topical-events/coronavirus-covid-19-uk-government-response

Coronavirus (COVID-19) | Topic | GOV.WALES

https://www.bhiva.org/SARS-CoV-2-vaccine-advice-for-adults-living-with-HIV-plain-english-version

https://britishlivertrust.org.uk/update-for-people-with-liver-disease-on-the-covid-19-vaccine/

https://phw.nhs.wales/topics/immunisation-and-vaccines/covid-19-vaccination-information/