Eglurhad ar y goblygiadau o ran treth yn sgil y llog a enillir ar fuddsoddi taliadau, a’r camau sydd angen eu cymryd

Er 1988, mae llywodraethau olynol wedi sefydlu cynlluniau amrywiol i ddarparu cymorth ariannol i unigolion sydd wedi’u heintio â Hepatitis C, HIV neu’r ddau trwy driniaeth GIG â chynhyrchion gwaed halogedig. Y sefyllfa hirsefydlog fu y dylai taliadau ex gratia o’r fath gael eu heithrio rhag treth.

Yn dilyn cyflwyno cynlluniau newydd, cyflwynwyd deddfwriaeth yn 2017 i sicrhau bod taliadau cyfnodol i fuddiolwyr o’r cynlluniau hynny yn cael eu heithrio rhag treth incwm, yn yr un modd â thaliadau cyfnodol o gynlluniau presennol.

Mae’r eithriad yn ymestyn i’r taliadau cyfnodol neu flwydd-daliadau mewn perthynas â’r iawndal yn unig. Nid yw unrhyw elw o fuddsoddi’r symiau hynny wedi’i eithrio. Unwaith y bydd unrhyw arian a dderbynnir o iawndal wedi’i fuddsoddi bydd unrhyw log a dderbynnir ar y buddsoddiad hwnnw yn drethadwy yn y ffordd arferol a dylid ei ddatgan ar ffurflenni treth a hunanasesiadau. Dylid ceisio cyngor ariannol annibynnol fel y nodwyd yn flaenorol.

 

Diweddariad ar yr Ymchwiliad i Waed Heintiedig

Mae cyhoeddiad arfaethedig Adroddiad Terfynol yr Ymchwiliad i Waed Heintiedig wedi’i ohirio tan fis Mawrth 2024. Mae’r datganiad llawn ar gael ar-lein.

Stori newyddion Cyhoeddi Adroddiad yr Ymchwiliad

Cynllun Cefnogi Gwaed Heintiedig Cymru

Nod Cynllun Cynorthwyo Gwaed Heintiedig Cymru (WIBSS) a sefydlwyd ym mis Hydref 2017, yw darparu cymorth i bobl sydd wedi cael eu heintio gyda Hepatitis C ac/neu HIV yn dilyn triniaeth gyda gwaed, cynhyrchion gwaed neu feinwe yng Nghymru.

Mae WIBSS wedi cymryd drosodd o gynlluniau blaenorol y DU (Ymddiriedolaeth Eileen, Ymddiriedolaeth Macfarlane, MFET Cyf, Cronfa Skipton a Sefydliad Caxton) gyda’r nod o ddarparu gwasanaeth taliadau ariannol syml, Gwasanaeth Cyngor ar Les a gwasanaeth Seicoleg a Lles i fuddiolwyr yng Nghymru a’u teuluoedd.

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu Cyfarwyddiadau a Rheoliadau y mae WIBSS yn eu dilyn, gellir dod o hyd i’r holl ddiwygiadau Cyfarwyddiadau a Rheoliadau yma.

Mae Llywodraeth Cymru wedi hysbysu Cynllun Cynorthwyo Gwaed Heintiedig Cymru (WIBSS) am y cyfraddau diwygiedig ar gyfer 2022-2023.  Bydd y gyfradd hon yn berthnasol o 1 Ebrill 2022.  I weld y cyfraddau diwygiedig, cliciwch yma.

Mae’r Gweinidog Iechyd yn parhau i fod yn ymrwymedig i fynd i’r afael â’r gwahaniaethau sy’n weddill ar draws y cynlluniau.  Mae hi felly wedi cytuno i gyflwyno’r Taliad Tanwydd Gaeaf (£544 ar hyn o bryd) i’r rhai ar ein cynllun sy’n briod/partner mewn profedigaeth.   Bydd y taliad hwn yn cael ei wneud cyn diwedd y flwyddyn ariannol hon (31 Mawrth 2022).  Yn y dyfodol, bydd yn cael ei dalu ym mis Hydref.

 

Cliciwch ar y ddolen i gael mynediad i’r Adroddiad Arolwg Boddhad Cwsmeriaid cyfredol ar gyfer WIBSS.

ASTUDIAETH IAWNDAL GWAED HEINTIEDIG DATGANIAD PROSES

ASTUDIAETH IAWNDAL GWAED HEINTIEDIG

 

Y Diweddaraf ar Gydraddoldeb Ariannol

Ar 25 Mawrth, cyhoeddodd y Llywodraeth newidiadau i Gynllun Cynorthwyo Gwaed Heintiedig Cymru. Mae’r newidiadau a gyhoeddwyd yn dileu rhai o’r gwahaniaethau rhwng y Cynlluniau Cynorthwyo Gwaed Heintiedig ledled y DU.

Diweddariad Cydraddoldeb Cynllun Cynorthwyo Gwaed Heintiedig Cymru (WIBSS) 19 AWST 2021

Ar ôl derbyn y Cyfarwyddiadau Diwygiedig gan Lywodraeth Cymru, a ddaeth i rym ddydd Llun 16 Awst, mae WIBSS bellach wedi gweithredu’r cyfraddau diwygiedig a gyhoeddwyd yn y Cytundeb Cydraddoldeb ar 25 Mawrth. Mae hyn yn cynnwys taliadau ôl-ddyddiedig a ddylai fod yn eich cyfrif banc erbyn dydd Llun 23 Awst.  Os nad ydych wedi ei dderbyn erbyn diwedd dydd Llun, rhowch wybod i ni.

Mae dolen i’r Cyfarwyddiadau diwygiedig yma – Cyfarwyddiadau Cynllun Gwaed Heintiedig Cymru (Diwygio) 2021 | LLYW.CYMRU

 

Am wybodaeth am yr Ymchwiliad i Waed Heintiedig, cliciwch ar y ddolen isod –

https://www.infectedbloodinquiry.org.uk/