Fel un o drigolion y Deyrnas Unedig, gall fod angen i chi dalu Treth Incwm, cael budd-dal sy’n dibynnu ar brawf modd, neu fod yn gymwys am ostyngiad yn y Dreth Gyngor. Mae’r cwymplenni isod yn cadarnhau nad oes angen ystyried taliadau Cynllun Cynorthwyo Gwaed Heintiedig Cymru ym mhob un o’r amgylchiadau hyn.

Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch am yr effaith ar eich arian, mae cynghorydd pwrpasol ar hawliau lles Cynllun Cynorthwyo Gwaed Heintiedig Cymru ar gael trwy gysylltu â ni fan hyn.

 

Budd-daliadau sy’n Dibynnu ar Brawf Modd

Demo Content

Y Dreth Gyngor

Demo Content

Y Dreth Incwm

Demo Content

Ymholiadau gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, CThEM neu’ch Awdurdod (Cyngor) Lleol

Demo Content