Budd-dal Tai

Gallwch hawlio Budd-dal Tai p'un a ydych chi'n byw mewn tai cymdeithasol, eiddo cymdeithas dai neu dai ar rent preifat.

Bydd y swm a gewch yn dibynnu ar bethau fel:

lle rydych chi'n byw
eich oedran
faint o ystafelloedd gwely sydd gennych chi
sy'n byw gyda chi
eich cynilion
pa fudd-daliadau rydych chi'n eu derbyn
ac os ydych chi'n ddarostyngedig i'r Cap Budd-daliadau
Os bydd y cyngor neu'r Weithrediaeth Dai yn penderfynu bod y tŷ yn rhy fawr i'ch anghenion, gellir talu'r budd-dal ar gyfradd is (rheol tan-feddiannaeth, neu a elwir yn gyffredin yn dreth ystafell wely). Ar hyn o bryd mae hyn yn ostyngiad o 14% ar gyfer un ystafell wely sbâr neu 25% ar gyfer dwy neu fwy.

Os yw'ch rhent yn uwch na swm y Budd-dal Tai a gewch, bydd yn rhaid i chi dalu'r gwahaniaeth. Efallai y gallwch gael Taliad Tai Dewisol i helpu gyda hyn.

Rhaid i chi gysylltu â'ch cyngor lleol er mwyn ceisio am Fudd-dal Tai neu Daliad Tai Dewisol; mae manylion eich awdurdod dyfarnu i'w gweld yma. Fel arall, os oes angen cymorth neu gyngor arnoch, siaradwch â'ch ymgynghorydd hawliau lles trwy gysylltu â ni yma.

Mae Credyd Cynhwysol bellach yn disodli sawl budd etifeddiaeth gan gynnwys budd-dal tai, felly ar gyfer unrhyw hawliadau budd-dal tai newydd edrychwch ar Gredyd Cynhwysol. Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth os ydych chi eisoes yn derbyn budd-dal tai.

Help gyda’ch Morgais

Efallai y gallwch gael help ychwanegol gyda'ch taliadau llog morgais os byddwch yn hawlio:

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy'n gysylltiedig ag incwm
Cymorth Incwm
Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
Credyd Pensiwn
Credyd Cynhwysol.
Gall y buddion hyn hefyd dalu costau tai eraill, megis taliadau gwasanaeth a rhent daear. Os yw'r costau hyn gennych, dylech wneud cais am help trwy'ch budd-dal.

Er mis Ebrill 2016, bu amser aros o 39 wythnos (tua naw mis) rhwng hawlio'r budd-daliadau yr ydym wedi'u rhestru uchod yn gyntaf a gallu cael gafael ar y cymorth ychwanegol gyda chostau tai.

O Ebrill 2018, bydd y ffordd y telir cefnogaeth gyda llog morgais yn newid. Bydd yn newid o fudd-dal i fenthyciad tymor hir. Os ydych chi'n hawlio cefnogaeth gyda llog morgais, cysylltir â chi ynglŷn â'r newid hwn.

Gostyngiad yn Nhreth y Cyngor

Wedi'i gynllunio i gymryd lle'r Budd-dal Treth Gyngor, mae Gostyngiad Treth Gyngor yn darparu help tuag at gost eich treth gyngor os ydych chi ar incwm isel. Mae maint y gefnogaeth sydd ar gael yng Nghymru yr un fath ledled y wlad, ond bydd angen i chi gysylltu â'ch awdurdod lleol er mwyn hawlio.