I gael rhagor o wybodaeth neu am gymorth pellach sydd ar gael, rydym wedi llunio rhestr gynhwysfawr isod o adnoddau a gwefannau a allai fod yn ddefnyddiol i chi.

 

Budd-daliadau
 • I gael canllaw cyfredol ar hawlio Taliad Annibyniaeth Personol i’r rhai sydd wedi’u heintio ag anhwylder gwaedu, ewch i dudalen budd-daliadau Haemophilia Society UK
 • Os ydych dros oedran Pensiwn y Wladwriaeth, gallwch gysylltu ag Age UK i gael cyngor ar arian a budd-daliadau. Ffoniwch linell gymorth Age UK: 0800 169 6565 neu ewch i’r wefan
 • Cyngor ar Bopeth; mae Cyngor ar Bopeth yn cynnig cyngor cyfrinachol, diduedd ac annibynnol, yn rhad ac am ddim, ar ddyledion, drwy ei wasanaeth gwesgwrsio, dros y ffôn ac yn bersonol.
Arian
 • Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn cynnig cyngor cynhwysfawr diduedd, yn rhad ac am ddim, ar arian. Gallwch gael atynt ar-lein yma neu dros y ffôn ar 0800 138 7777
 • Mae Which yn rhoi cyngor cyffredinol ar arian drwy ei wefan, ei gylchgrawn, ei linell gymorth ar arian a’i wasanaeth cyfreithiol.
 • Mae’r Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau yn rhoi arweiniad am ddim ar bob mater yn ymwneud â phensiynau. Hefyd, mae’n helpu gyda phroblemau, cwynion neu anghydfodau posibl sydd gennych gyda’ch gweithle neu’ch trefniant pensiwn preifat. Mae arbenigwyr ar bensiynau yn ateb ei linell gymorth (0300 1231047).
Dyledion
 • Elusen ar ddyledion, StepChange; mae StepChange Debt Remedy yn rhoi cyngor arbenigol, cymorth â chyllideb ac atebion i’ch helpu i reoli eich dyledion.
 • Y Llinell Ddyled Genedlaethol; mae’r Llinell Ddyled Genedlaethol yn cynnig cyngor ar-lein am ddim ar ddyledion trwy ei adnodd ‘My Money Steps’ a’i ganllawiau, taflenni ffeithiau a llythyron enghreifftiol ar y we.
 • Cyngor ar Bopeth; mae Cyngor ar Bopeth yn cynnig cyngor cyfrinachol, diduedd ac annibynnol, yn rhad ac am ddim, ar ddyledion, drwy ei wasanaeth gwesgwrsio, dros y ffôn ac yn bersonol.
Cymorth
 • Haemophilia UK yw unig elusen y Deyrnas Unedig gyfan ar gyfer pawb sydd wedi’u heffeithio gan anhwylder gwaedu: mae’n gymuned o aelodau, cefnogwyr a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol.
 • Mae Haemophilia Wales yn rhoi gwybodaeth, cymorth ac eiriolaeth i bawb sydd â Haemoffilia, clefyd Von Willebrands ac anhwylderau gwaedu eraill, gan gynnwys eu teuluoedd a’u gofalwyr.
Iechyd (Y Canolfannau Haemoffilia agosaf)
 • Y Fenni
  Ysbyty Nevill Hall
  Brecon Road
  Y Fenni
  Sir Fynwy
  NP7 7EG
  Ffôn; 01873 732 372
  Mewn argyfwng / Tu allan i oriau; 01873 732 732 – Gofynnwch am yr haematolegydd ar ddyletswydd
 • Bangor
  Uned Alaw
  Ysbyty Gwynedd
  Penrhosgarnedd
  Bangor
  Gogledd Cymru
  LL57 2PW
  Ffôn; 01248 384 008
  Mewn argyfwng / Tu allan i oriau; 01248 384 384 – Gofynnwch am yr haematolegydd ar ddyletswydd
 • Caerdydd
  Canolfan Gofal Cynhwysfawr Arthur Bloom
  Ysbyty Athrofaol Cymru
  Parc y Mynydd Bychan
  Caerdydd
  CF14 4XW
  Ffôn; 02920 743 403
  Mewn argyfwng / Tu allan i oriau; 02920 747 747 – Gofynnwch am yr Haematolegydd Ymgynghorol ar ddyletswydd
 • Abertawe
  Canolfan Haemoffilia Abertawe
  Ysbyty Singleton
  Sgeti
  Abertawe
  SA2 8QA
  Ffôn; 01792 200 368
  Mewn argyfwng / Tu allan i oriau; Oedolion: 01792 285 332, Ward 12 Paediatrig: 01792 702 222 est. 5678
Grantiau

I chwilio cronfa ddata o bob ffynhonnell bosibl arall o gymorth gallech chi fod yn gymwys i’w cael, defnyddiwch yr adnodd ar-lein ar gyfer chwilio am grantiau, Turn2us.

Teithio

Os ydych chi’n teithio, gallai’r rhestr fyd-eang o ganolfannau triniaeth fod yn ddefnyddiol i chi ar gyfer cynllunio cyn eich taith. Mae ar gael ar wefan y World Federation of Hemophilia

Yswiriant

Os oes angen help arnoch gydag yswiriant bywyd, cliciwch y ddolen isod i gael canllaw defnyddiol.

https://www.abi.org.uk/globalassets/sitecore/files/documents/publications/public/2016/hiv-and-insurance/hiv-and-insurance-guide.pdf

I gael help gydag Yswiriant teithio, cliciwch yr isod ar gyfer darparwyr arbenigol.

https://www.moneyhelper.org.uk/en/everyday-money/insurance/travel-insurance-directory