Wedi ei sefydlu ym mis Hydref 2017, nod Cynllun Cymorth Gwaed Heintiedig Cymru (WIBSS) yw darparu cymorth i bobl sydd wedi cael heintiad Hepatitis C a / neu HIV yn dilyn triniaeth gyda gwaed, cynhyrchion gwaed neu feinwe’r GIG. Gan gymryd drosodd o gynlluniau presennol y DU (Ymddiriedolaeth Eileen, Ymddiriedolaeth Macfarlane, MFET Cyf, Cronfa Skipton a Sefydliad Caxton). Mae Cynllun Cymorth Gwaed Heintiedig Cymru (WIBSS) yw darparu gwasanaethau taliadau ariannol syml a chefnogaeth bersonol i fuddiolwyr Cymru.

Defnyddiwch y cwymprestr canlynol i ddarganfod mwy am y tîm, ein gwasanaethau a’n cefndir.

Pwy ydym ni

Rydyn ni’n dîm bach gyda setiau o sgiliau amrywiol, ac mae pob un wedi’i gynllunio gyda’ch anghenion mewn golwg. Ar hyn o bryd, mae’r tîm yn cynnwys dau gynghorydd hawliau lles penodedig yngyd â chefnogaeth weinyddol, rheolwr cyllid ac arbenigwr taliadau.

Wedi’i leoli yn Ymddiriedolaeth GIG Felindre a Phartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (PCGIGC), rydym yn gweithio ar y cyd â Llywodraeth Cymru i sicrhau bod Cynllun Cefnogi Gwaed Heintiedig Cymru yn cael ei redeg mor effeithlon â phosib. Mae cysylltiadau agos hefyd â llawer o randdeiliaid a sefydliadau allanol, gan sicrhau rhwydweithiau partneriaeth cryf ar gyfer atgyfeirio, cyfeirio a chynrychiolaeth deg ar draws y sector.

Ein Cefndir

Crëwyd Cynllun Cefnogi Gwaed Heintiedig Cymru mewn ymateb i farn a fynegwyd gan tua 200 o unigolion a oedd yn cael eu cefnogi gan y pum cynllun blaenorol yn y DU.

Mae’r ymatebion o’r ymgynghoriad, a ddaeth i ben ym mis Ionawr 2017, wedi llunio’r cynllun yng Nghymru a gellid dod o hyd i fanylion llawn yr ymgynghoriad yma.

Beth yr ydym yn ei wneud

Mae ein gwasanaethau yn amrywiol ac yn cael eu teilwra i’ch gofynion. Rydym yn cydnabod na fydd gan bawb yr un lefel o anghenion nac y dymunant gysylltu â’r cynllun oni bai ei fod o natur hanfodol, e.e. taliadau, felly gallwch chi roi gwybod i ni beth yw eich dewisiadau trwy eich dewisiadau cyswllt

Mae Cynllun Cefnogi Gwaed Heintiedig Cymru yn rheoli holl daliadau y mae buddiolwyr yn eu derbyn, ochr yn ochr â chanllawiau diduedd am ddim wrth gael mynediad at wasanaethau, ymholiadau ariannol a chefnogaeth bellach.